RM Teaching remedial teaching

Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden van RM Teaching op uw gemak downloaden en nalezen. Bij het aangaan van een overeenkomst met RM Teaching, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Download de algemene voorwaarden van RM Teaching (.pdf)

(Klik op de rechtermuisknop en selecteer ‘Doel opslaan als/Save target as‘ om het document op uw harde schijf op te slaan)

 

Algemene voorwaarden RM Teaching

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden De afspraken zoals in dit document geformuleerd.
RM Teaching RM Teaching remedial teaching, ingeschreven bij de KvK in Den Bosch onder nummer 61543225.
Cliënt Kind of kinderen onder behandeling bij RM Teaching.
Ouder/voogd Verzorger of primair verantwoordelijke van de cliënt.
Overeenkomst Afspraken gesloten tussen RM Teaching en ouder/voogd cliënt.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het handelingsplan door RM Teaching en de ouder/voogd van de cliënt.

 

Artikel 3: Duur van de overeenkomst

3.1         De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 weken: 8 behandelsessies en 2 sessies voor de (tussen)evaluatie. De overeenkomst eindigt na deze periode en als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

3.2         Voor verdere behandeling van de cliënt wordt een nieuwe overeenkomst vastgesteld door RM Teaching en de ouder/voogd van de cliënt.

3.3         Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst door de ouder/voogd van de cliënt is niet mogelijk. Alleen als de ouder/voogd van de cliënt een prangende, legitieme reden(en) heeft om de overeenkomst voortijdig te ontbinden, is het mogelijk om in samenspraak met RM Teaching de geldende overeenkomst open te breken.

3.4         RM Teaching behoudt de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde te ontbinden. RM Teaching communiceert schriftelijk, telefonisch of per e-mail hierover met de ouder/voogd van de cliënt.

 

Artikel 4: Tarieven en wijziging tarieven

4.1         De tarieven van RM Teaching  zijn gebaseerd op richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).

4.2         De geldende tarieven voor het verrichten van onderzoek, opstellen van het behandelplan, individuele begeleiding en (tussen)evaluatie staan vermeld op de website van RM Teaching onder ‘Tarieven’.

4.3         Alle tarieven zijn inclusief reiskostenvergoeding.

4.4         RM Teaching is vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door de Belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van één of meerdere diensten van RM Teaching, dan zal de BTW te allen tijde worden doorberekend aan de ouder/voogd van de cliënt.

4.5         RM Teaching heeft het recht om één keer per jaar de tarieven marktconform te verhogen volgens de richtlijnen van de LBRT. De ouder/voogd van de cliënt wordt hiervan schriftelijk, telefonisch of per e-mail tijdig op de hoogte gesteld.

4.6         De nieuwe tarieven treden in werking vanaf het nieuwe kalenderjaar.

 

Artikel 5: Facturering en betaling

5.1         RM Teaching verstuurt aan het einde van de maand een factuur voor de dienstverlening van de betreffende maand. Daarop vindt de ouder/voogd van de cliënt een overzicht van de verrichte diensten, de daarbij behorende tarieven en het verschuldigde bedrag.

5.2         De ouder/voogd van de cliënt heeft uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum om het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van RM Teaching.

5.3         RM Teaching accepteert geen contante betaling voor de verrichte diensten. Betaling kan alleen geschieden via de bank, of langs digitale weg (internetbankieren).

5.4         In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk om in termijnen aan de financiële verplichtingen te voldoen. Alleen in overleg en samenspraak met RM Teaching kan een betalingsregeling worden op- en vastgesteld.

5.5         Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de ouder/voogd van de cliënt, kan RM Teaching de cliënt toegang tot de begeleiding ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen. De ouder/voogd van de cliënt wordt hiervan schriftelijk, telefonisch of per e-mail van op de hoogte gesteld.

 

Artikel 6: Werkwijze en behandeling

6.1         De werkwijze van RM Teaching wordt bij het intakegesprek besproken en staat in het handelingsplan beschreven, alsmede op de website onder het kopje ‘Werkwijze’. Indien RM Teaching dit noodzakelijk acht, kan van deze werkwijze worden afgeweken.

6.2         RM Teaching communiceert voordat het behandelingstraject van start gaat over de wederzijds verwachtingen en verplichtingen van RM Teaching enerzijds en de ouder/voogd van de cliënt anderzijds.

6.3         Tijdens schoolvakanties en andere vrije dagen vindt er geen toetsing of begeleiding door RM Teaching plaats, tenzij anders overeengekomen tussen RM Teaching en de ouder/voogd van de cliënt.

6.4         Ten aanzien van de behandeling en begeleiding van de cliënt geldt een inspanningsplicht. Dat betekent dat RM Teaching haar uiterste best zal doen om resultaten en vooruitgang te boeken bij de cliënt.

6.5         RM Teaching biedt geen garantie: RM Teaching kan niet verzekeren dat vooraf geformuleerde doelstellingen in het handelingsplan daadwerkelijk gerealiseerd worden. De (tussen)evaluatie geeft antwoord op de vraag in hoeverre de doelstellingen behaald zijn.

6.6         RM Teaching hanteert geen no cure, no pay-protocol: ongeacht het resultaat van het behandelingstraject gaat de ouder/voogd van de cliënt een financiële verplichting aan bij het sluiten van de overeenkomst met RM Teaching.

 

Artikel 7: Verhindering

7.1         Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat de cliënt om wat voor reden dan ook verhinderd is voor een sessie. De ouder/voogd van de cliënt dient verhindering ten minste 24 uur van tevoren telefonisch dan wel per e-mail door te geven aan RM Teaching.

7.2         De kosten van de begeleiding worden onverminderd en volledig in rekening gebracht bij de ouder/voogd van de cliënt als hij/zij RM Teaching niet tijdig op de hoogte brengt van afwezigheid van de cliënt.

 

Artikel 8: Privacy

8.1         RM Teaching is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en begeleiding van de cliënt.

8.2         Alleen in onderling overleg met en na goedkeuring door de ouder/voogd van de cliënt is RM Teaching geoorloofd om informatie uit te wisselen met onderwijs- en/of overheidsinstanties waar de cliënt onderwijs volgt en/of onder toezicht staat, en voor zover dit naar de beoordeling van RM Teaching noodzakelijk acht voor onderzoek naar en begeleiding van de cliënt.

8.3         De persoonsgegevens en het dossier van de cliënt wordt na beëindiging van de overeenkomst voor een duur van ten minste 7 jaar bewaard. Deze informatie is enkel toegankelijk voor Rosanne Mous van RM Teaching.

 

Artikel 9: Conflictregeling

9.1         Indien ouder/voogd van de cliënt ontevreden is over de dienstverlening en/of werkwijze van RM Teaching, dient hij/zij dit met Rosanne Mous van RM Teaching te bespreken. Gezamenlijk bekijken ze hoe de zorgen en/of onvrede weggenomen kunnen worden.

9.2         Indien RM Teaching en de ouder/voogd van de cliënt niet tot een oplossing kunnen komen, heeft de ouder/voogd het recht om het handelen van de behandelaar te laten toetsen door de NVO.

 

Artikel 10: Slotbepaling

RM Teaching is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de meest recent gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden op de website van RM Teaching.